SMMM NUR SAYILIR
MALİYET MUHASEBE SĞK İŞKUR TEŞVİK DEFTER TASDİK FİYAT KDV İADE EMEKLİLİK İHBAR

SMMM MEVZUAT HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ NOKTASI

KANUNLAR TEBLİĞLER
Anayasa Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğleri
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğleri
Bağ-Kur Kanunu Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliğleri
Basın Kanunu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğleri
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Gelir Vergisi Genel Tebliğleri
Bireysel Emeklilik Kanunu Harcırah Kanunu Genel Tebliğleri
Borçlar Kanunu Harçlar Kanunu Genel Tebliğleri
Büyükşehir Belediyesi Kanunu Katma Değer vergisi Tebliğleri
Damga Vergisi Kanunu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğler
Danıştay Kanunu Milli Emlak Genel Tebliğleri
Değerli Kağıtlar Kanunu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğleri
Dernekler Kanunu Özel Tüketim Vergisi Kanunu Tebliğleri
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Smmm Kanunu Tebliğleri
Elektronik İmza Kanunu Tahsilat Genel tebliğleri
Finansal Kiralama Kanunu Taşıt Alım Vergisi Kanunu Genel Tebliğleri
Gelir Vergisi Kanunu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğleri
Gümrük Vergisi Kanunu Vergi İadesi Hakkında Kanun Tebliğleri ve Bilgiler
Harçlar Kanunu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri
İdari Yargılama Usulü Kanunu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliği
İş Kanunu Yazar Kasa Genel Tebliğleri
İşsizlik Sigortası Kanunu
Kabahatler Kanunu
Kamu İhale Kanunu TÜZÜKLER
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Emlak V.'ne Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük
Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun İş Güvenliği İle İlgili Tüzük ve Kanunlar
Kat Mülkiyeti Kanunu Konut Kapıcıları Tüzüğü
Katma Değer Vergisi Kanunu Ortaklıkların Denetimine Dair Tüzük
Kurumlar Vergisi Kanunu (Yeni 5520) Tebligat Tüzüğü
Kurumlar Vergisi Kanunu (Eski 5422) Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre Kurulan Vakıflar Hk.Tüzük
Milletlerarası Tahkim Kanunu
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu
Odalar ve Borsalar Kanunu ÖZELGELER
Organik Tarım Kanunu Gelir Vergisi Kanunu
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Katma Değer Vergisi Kanunu
Özel Tüketim Vergisi Kanunu Kurumlar Vergisi Kanunu
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Ödeme Kaydedici Cihazlar
Serbest Bölgeler Kanunu Vergi Usul Kanunu
SMMM ve YMM Kanunu
Sosyal Sigortalar Kanunu ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu BAKANLAR KURULU KARARLARI
Sigorta Murakabe Kanunu BAĞ-KUR GENELGELERİ
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu BAŞBAKANLIK GENELGELERİ
Türk Ceza Kanunu BDDK KARARLARI
Türk Medeni Kanunu DANIŞTAY KARARLARI
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER
Türk Ticaret Kanunu MALİYE GENELGELERİ
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu MALİYE SİRKÜLERLERİ
Vergi Barışı Kanunu SSK GENELGELERİ
Vergi Usul Kanunu YARGITAY KARARLARI
Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu YÖNETMELİKLER
Yapı Denetimi Hakkında Kanun
DİĞER MEVZUAT
Bayındırlık Mevzuatı Markalar Mevzuatı
Bilgi Edinme Mevzuatı MEB Mevzuatları
Bireysel Emeklilik Mevzuatı Merkez Bankası Mevzuatı
CE Mevzuatı ÖTV Mevzuatı
Çek Mevzuatı Özel Finans Kurumları Mevzuatı
Dernekler Mevzuatı Sakatlık Mevzuatı
e-Beyanname Mevzuatı Sanayi Bakanlığı Mevzuatı.
e-Bildirge Mevzuatı Serbest Bölgeler Mevzuatı
e-İmza Mevzuatı SMMM Mevzuatı
Ek Vergi Mevzuatı SPK Mevzuatı
Fatura İle İlgili Mevzuat Şirketler Mevzuatı
Finansal Kiralama Mevzuatı Ticari Defterler Mevzuatı
Gıda Bankacılığı Mevzuatı Tek Düzen Hesap Planı
Gümrükler Genel Müdürlüğü Mevzuatı Vakıflar Mevzuatı
İnşaat Mevzuatı Vergi İadesi Mevzuatı
İstihdamın Teşviki Mevzuatı Yabancı Sermaye Mevzuatı
İş Güvenliği Mevzuatı Yabancı İşçi Mevzuatı
İşkur Mevzuatı Yapı Denetimi Mevzuatı
Kamu İhale Kanunu Mevzuatı Yazar Kasa Mevzuatı
Kara Para ve Mali Suçlar Mevzuatı Yatırımlarda Destekler
Kooperatif Mevzuatı YTL Mevzuatı
Leasing Mevzuatı Gümrük Yönetmeliği
Mortgage Mevzuatı (Tutulu Satış) Maliye Bakanlığı Sirkülerleri
Diğer Mevzuat

© Adana Smmm Ofisi Nur SAYILIR  | Tüm hakları saklıdır.

Adana Web Tasarımı ve Seo Uzmanı Bu Web Sitesi Adana Seo Firması Tarafından Hazırlanmıştır.
Yukarı